LA CENTRAL NUCLEAR DE LAS MIL Y UNA PARADAS POR AVERÍAS....Y LO MEJOR....NO NOS HACE FALTA. MAÑANA PODRÍAMOS CERRARLA!!!

diumenge, 18 de setembre de 2011

El CSN obri un expedient sancionador a la Central Nuclear de Cofrents per incompliment del PEI (Pla de Emergència Interior)

La Central no disposa d'una ambulància les 24 hores a disposició dels treballadors ferits en una situació d'emergència.

La Central va modificar el text del PEI aprovat per la Direcció General de Política Energètica i Mines

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a les principals organitzacions ecologistes i altres organitzacions de la societat civil valenciana, denuncia que en el ple de 26 de juliol de 2011 del Consell de Seguretat Nuclear es va aprovar l'obertura d'un expedient sancionador als propietaris de la central nuclear de Cofrents per dues infraccions lleus en incomplir el Pla d'Emergència Interior (PEI).

Segons s'ha pogut conéixer ara que s'ha publicat l'acta (amb quasi dos mesos de retard), l'obertura de l'expedient sancionador es fonamenta en dues infraccions:

  • La primera consisteix a modificar el text del PEI aprovat el 10 de març de 2011 per l'autoritat competent (Direcció General de Política Energètica i de Mines), sense coneixement del CSN, de manera que en compte de disposar d'un ambulància en l'emplaçament físic de la central nuclear a disposició de qualsevol possible treballador ferit o accidentat en una situació d'emergència, la central tenia un conveni amb una entitat mèdica i l'Ajuntament de Cofrentes que posava a disposició de la central nuclear una ambulància en el termini de 15 minuts.
  • La segona consistia en el fet que en el reforç de guàrdia previst previst en el PEI hi havia dos tècnics que suposadament eren especialistes en protecció radiològica, però que no ho eren realment. Aquests tècnics haurien d'avaluar el nivell d'exposició radiològica exterior a la central nuclear en cas d'accident i fuga radioactiva. A més hi havia sobre el paper dos membres del reforç de guàrdia que mai estaven físicament en el recinte de la central, atés que eren representants sindicals (possiblement alliberats sindicals).

Aquests dos incompliments demostren la política de mentides i enganys que la direcció de la central nuclear de Cofrents manté i ha mantingut en aquest cas davant dels inspectors del propi Consell de Seguretat Nuclear, responsable de tutelar la seguretat de les instal·lacions. Alterar documents oficials, amb la finalitat d'estalviar-se la compra o lloguer d'una simple ambulància que estiga a disposició dels treballadors de la central, és un detall de tot el que és capaç de fer una empresa en el seu afany de maximitzar els beneficis, passant per damunt de la normativa oficial.

València, 16 de setembre de 2011El CSN abre un expediente sancionador a la Central Nuclear de Cofrentes por incumplimiento del PEI (Plan de Emergencia Interior)


La Central no dispone de una ambulancia las 24 horas a disposición de los trabajadores heridos en una situación de emergencia.

La Central modificó el texto del PEI aprobado por la Dirección General de Política Energética y de Minas.

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a las principales organizaciones ecologistas y a otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, denuncia que el Pleno del 26 de julio de 2011 del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó la apertura de un expediente sancionador a los propietarios de la Central Nuclear de Cofrentes por dos infracciones leves al incumplir el Plan de Emergencia Interior (PEI).

Según se ha podido conocer ahora que se ha publicado el acta (con casi dos meses de retraso) la apertura del expediente sancionador se fundamenta en dos infracciones:

  • La primera consiste en modificar el texto del PEI aprobado el 10 de marzo de 2011 por la autoridad competente (Dirección General de Política Energética y de Minas), sin conocimiento del CSN, de tal forma que en lugar de disponer de un ambulancia en el emplazamiento físico de la Central Nuclear a disposición de cualquier posible trabajador herido o accidentado en una situación de emergencia, la Central tenía un convenio con una entidad médica y el Ayuntamiento de Cofrentes que ponía a disposición de la Central Nuclear una ambulancia en el plazo de 15 minutos.
  • La segunda consistía en que el retén contemplado en el PEI había dos técnicos que supuestamente eran especialistas en Protección Radiológica sin serlo en realidad. Esos técnicos deberían evaluar el nivel de exposición radiológica exterior a la Central Nuclear en caso de accidente y fuga radiactiva. Además había sobre el papel dos miembros del retén que nunca estaban físicamente en el recinto de la Central, dado que eran representantes sindicales posiblemente liberados sindicales.

Esos dos incumplimientos demuestran la política de mentiras y embustes que la Dirección de la Central Nuclear de Cofrentes mantiene y ha mantenido en este caso ante los inspectores del propio Consejo de Seguridad Nuclear, responsable de tutelar la seguridad de esas instalaciones. Alterar documentos oficiales, con la finalidad de ahorrarse la compra o alquiler de una simple ambulancia que esté a disposición de los trabajadores de la Central es un detalle de lo que es capaz de hacer una empresa en su afán de maximizar las ganancias, pasando por encima de la normativa oficial.


Valencia a 16 de septiembre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada