LA CENTRAL NUCLEAR DE LAS MIL Y UNA PARADAS POR AVERÍAS....Y LO MEJOR....NO NOS HACE FALTA. MAÑANA PODRÍAMOS CERRARLA!!!

dilluns, 5 de setembre de 2011

Tanquem Cofrents denuncia la degradació i la relaxació de la seguretat en la Central Nuclear de Cofrents

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa les principals organitzacions ecologistes i altres organitzacions de la societat civil valenciana, denuncia que s'han modificat algunes condicions de funcionament de la central de Cofrents, fet que suposa una degradació de la seguretat d'aquesta planta.

En primer lloc, deixaran de fer-se inspeccions de les soldadures circumferencials de la caixa del reactor, que conté les barres d'urani i està plena d'aigua altament radioactiva, la qual cosa sotmet els metalls, com els d'aquestes soldadures, a una fatiga de material extrema. En el cas que es produïren badalls en aquestes soldadures tindria lloc una pèrdua de l'aigua de refrigeració, el pitjor que li pot ocórrer a una central atòmica, semblant al que ha ocorregut en els reactors de Fukushima. El bon estat d'aquestes soldadures és particularment important en cas d'una situació de LTOP (sobrepressurització en fred) de la caixa del reactor, una situació que pot ocórrer durant el funcionament normal de la central, i que es pot per tant minimitzar, però que també pot ocórrer per avaries, com de fet ha estat a punt de succeir en centrals semblants a la de Cofrents.

En segon lloc, es va augmentar el grau de cremat de part de les barres d'urani des de 40 MWd/kg U, que és el grau màxim que s'assolia fins ara, fins a 70 MWd/kg U. Açò té com a resultat un augment de l'oxidació i corrosió d'aquestes barres, que augmenta la probabilitat de fugues i contaminació de l'aigua del reactor, i també una disminució de la seua conductivitat tèrmica, cosa que en cas d'incidents de sobrepotència tèrmica o de pèrdua d'aigua refrigerant agreujaria les conseqüències de l'accident.

Tanquem Cofrents vol destacar especialment que aquestes actuacions que degraden i relaxen la seguretat es produeixen justament en el moment en què s'hauria de fer tot al contrari, és a dir, quan fa poc que s'ha autoritzat el funcionament durant deu anys més, fins el 2021, d'una central vella i deteriorada, que ja té 27 anys, dos més que la vida útil que li van donar els seus fabricants.

Aquestes modificacions en el funcionament de la planta han sigut autoritzades pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en el ple de 20 de juliol passat, basant-se en l'extrapolació de dades experimentals i en càlculs probabilístics, considerant que la probabilitat que aquestes modificacions produïsquen problemes és prou baixa com per a permetre-les. Quant a això, la plataforma Tanquem Cofrents afirma que aquesta forma de funcionar ja no és vàlida en l'era post-Fukushima en què hem entrat. Cal recordar que l'accident en la central de Fukushima s'ha produït perquè els tècnics de la central van considerar que la probabilitat que ocorreguera un tsunami de més de 6 metres era menyspreable i només van construir barreres d'aquesta mida, amb les conseqüències que ja coneixem.

Finalment, Tanquen Cofrents vol denunciar que el motiu pel qual la central nuclear de Cofrents, amb la complicitat del CSN, ha fet aquestes modificacions ha sigut, com sempre, augmentar encara més els enormes beneficis que té la central (obté en l'actualitat uns beneficis nets que estan entre mig i un milió d'euros diaris, per la venda de 25 milions de kilowatts-hora ) encara que siga a costa, com és el cas, de disminuir la seguretat i de posar-nos a la població encara més en perill.

València 2 de setembre 2011



Tanquem Cofrents denuncia la degradación y la relajación de la seguridad en la central nuclear de Cofrents

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a los principales organizaciones ecologistas, y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, denuncia que se han modificado algunas condiciones de funcionamiento de la central de Cofrentes, que suponen una degradación de la seguridad de esta planta.

En primer lugar se van a dejar de realizar inspecciones de las soldaduras circunferenciales de la vasija del reactor, que contiene las barras de uranio y está llena de agua altamente radioactiva, lo que somete los metales, como los de estas soldaduras, a una fatiga de material extrema. En caso de que se dieran grietas en estas soldaduras se produciría una perdida del agua de refrigeración, lo peor que le puede ocurrir a una central atómica, similar a lo que ha ocurrido en los reactores de Fukushima. El buen estado de estas soldaduras son particularmente importantes en caso de una situación de LTOP (sobrepresurización en frío) de la vasija, una situación que puede ocurrir durante el funcionamiento normal de la central, y que se puede por tanto minimizar, pero también puede ocurrir por averías, como de hecho ha estado a punto de ocurrir en centrales similares a la de Cofrentes.

En segundo lugar, se va aumentar el grado de quemado de parte de las barras de uranio desde 40 MWd/kg U, que es el grado máximo que se alcanzaba hasta ahora, hasta 70 MWd/kg U. Esto tiene como resultado un aumento de la oxidación y corrosión de estas barras, que aumenta la probabilidad de fugas y contaminación del agua del reactor, asi como una disminución de su conductividad térmica, lo que en caso de incidentes de sobrepotencia térmica o de perdida de agua refrigerante agravaría las consecuencias del accidente.

Tanquem Cofrents quiere destacar especialmente que estas actuaciones que degradan y relajan la seguridad se producen justamente en el momento en que se tendría que hacer todo lo contrario, es decir, cuando se acaba de autorizar el funcionamiento durante diez años más, hasta 2021, de una central vieja y deteriorada, que ya tiene 27 años, dos más que la vida útil que le dieron sus fabricantes.

Estas modificaciones en el funcionamiento de la planta han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear en el Pleno del 20 de julio pasado, en base a la extrapolación de datos experimentales y a cálculos probabilísticos, considerando que la probabilidad de que estas modificaciones produzcan problemas es lo suficientemente baja como para permitirlas. A este respecto, la plataforma Tanquem Cofrents afirma que esta forma de funcionar ya no es válida en la era post-Fukushima en la que hemos entrado. Hay que recordar que el accidente en la central de Fukushima se ha producido porque los técnicos de la central consideraron que la probabilidad de que ocurriera un tsunami de más de 6 metros era despreciable y sólo construyeron barreras de esta medida, con las consecuencias por todos conocidas.

Por último, Tanquen Cofrents quiere denunciar que el motivo por el que la central nuclear de Cofrentes, con la complicidad del CSN, ha realizado estas modificaciones ha sido, como siempre, aumentar aún más los enormes beneficios que tiene la central (obtiene en la actualidad unos beneficios netos de entre medio y un millón de euros diarios, por la venta de 25 millones de kilowatios·hora ) aunque sea a costa, como es el caso, de disminuir la seguridad, y de ponernos a la población aun más en peligro.

Valencia a 2 de septiembre 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada