LA CENTRAL NUCLEAR DE LAS MIL Y UNA PARADAS POR AVERÍAS....Y LO MEJOR....NO NOS HACE FALTA. MAÑANA PODRÍAMOS CERRARLA!!!

dilluns, 19 de desembre de 2011

Demanen al CSN que siga estricte en les proves de resistència de les nuclears

Un centenar de persones, representants de les organitzacions que componen la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear), s'ha concentrat avui davant de la seu del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per denunciar la falta de seguretat de les plantes espanyoles i demanar-li que siga estricte en les proves de resistència que han de superar les centrals nuclears. Aquestes proves van ser requerides pel Congrés dels Diputats a l'abril, i per la Comissió Europea al maig, després de la catàstrofe de Fukushima, que segueix sense control. Les conclusions finals han de ser enviades abans del 31 de desembre a la Comissió Europea.


Les proves de resistència han d'analitzar la resistència i grau de vulnerabilitat de les instal·lacions nuclears davant de possibles atacs terroristes i sabotatges o ciberatacs, els sistemes de contenció davant d'impacte d'aeronaus (per accident o atac terrorista) i els efectes del canvi climàtic de forma completa.


L'informe preliminar sobre les proves de resistència emés el 15 de setembre pel CSN no analitza els aspectes anteriors, però a més mostra que les centrals nuclears espanyoles tenen greus problemes de seguretat:


La central nuclear de Santa María de Garoña, és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3g, tal com ho exigeix ara el regulador [1], el risc d'inundació és molt alt en cas de ruptura de les preses que hi ha aigües amunt, el combustible nuclear gastat es troba significativament desprotegit en cas de pèrdua dels sistemes de refrigeració de la planta i falten mesures per a reduir les concentracions d'hidrogen amb risc d'explosió en la contenció del reactor.


La central nuclear d'Almaraz, és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3g, no hi ha sistema de monitorització sísmica en la central, hi ha un risc elevat d'inundació en el cas de ruptura d'una presa i s'ha demostrat la impossibilitat d'evacuar la calor residual en cas de pèrdua completa de subministrament de corrent altern que s'agreuja si el tall afecta les dues unitats simultàniament.


La central nuclear de Trillo és vulnerable a la inundació interna produïda per un terratrémol i falten mesures per a reduir la concentració d'hidrogen explosiu en la contenció del reactor.


La central nuclear d'Ascó és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3 g , té un risc molt elevat d'inundació en cas de ruptura de les preses aigües amunt, les inundacions podrien produir la pèrdua d'alimentació elèctrica externa, el regulador ha informat que l'operador ha fet una anàlisi incompleta de les amenaces combinades (per exemple un accident en la fàbrica de clor i la ruptura d'una presa produïts ambdós per un terratrémol o inundació) i falten mesures per a reduir la concentració d'hidrogen explosiu en la contenció del reactor.


La central nuclear de Vandellòs és vulnerable a incendis produïts en l'entorn exterior, falten mesures per a reduir la concentració d'hidrogen explosiu en la contenció del reactor i no té capacitat suficient per a mantenir la piscina de combustible nuclear gastat plena d'aigua en cas d'accident greu.


La central nuclear de Cofrents és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3 g , el regulador posa en dubte els plans de resposta de la central a potencials terratrémols, té greu risc d'inundació en cas de ruptura de preses aigües amunt o per precipitacions extremes i el temps és massa curt (11 hores) abans que l'aigua comence a bullir en la piscina de combustible nuclear gastat en el pitjor escenari avaluat.


Per tot això, la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), que agrupa a organitzacions mediambientals, sindicats i partits polítics, i que considera que l'energia nuclear és insegura, antieconòmica, insostenible i prescindible, demana al CSN que complisca amb el mandat del Parlament i que s'establisca un calendari de tancament progressiu de les centrals nuclears espanyoles, començant per les més antigues i insegures.


Notes

[1] El terratrémol de Lorca va tenir una acceleració horitzontal de 0,36 G .
Piden al CSN que sea estricto en las pruebas de resistencia de las nucleares

Un centenar de personas, representantes de las organizaciones que componen la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear) se ha concentrado hoy ante la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para denunciar la falta de seguridad de las plantas españolas y pedirle que sea estricto en las pruebas de resistencia que deben pasar las centrales nucleares. Estas pruebas fueron requeridas por el Congreso de los Diputados en abril, y por la Comisión Europea en mayo, tras la catástrofe de Fukushima, que sigue sin control. Las conclusiones finales deben ser enviadas antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea.

Las pruebas de resistencia deben analizar la resistencia y grado de vulnerabilidad de las instalaciones nucleares frente a posibles ataques terroristas y sabotajes o ciberataques, los sistemas de contención ante impacto de aeronaves (por accidente o ataque terrorista), y los efectos del cambio climático de forma completa.

El informe preliminar sobre las pruebas de resistencia emitido el 15 de septiembre por el CSN no analiza los aspectos anteriores, pero además muestra que las centrales nucleares españolas tienen graves problemas de seguridad:

La central nuclear de Santa María de Garoña, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g como el regulador exige ahora [1], el riesgo de inundación es muy alto en caso de rotura de las presas aguas arriba, el combustible nuclear gastado se encuentra significativamente desprotegido en caso de pérdida de los sistemas de refrigeración de la planta y faltan medidas para reducir las concentraciones de hidrógeno con riesgo de explosión en la contención del reactor.

La central nuclear de Almaráz, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g, no hay sistema de monitorización sísmica en la central, existe un riesgo elevado de inundación en el caso de rotura de una presa y esta probada la imposibilidad de evacuar el calor residual en caso de pérdida completa de suministro de corriente alterna que se agrava si el corte afecta a ambas unidades simultáneamente.

La central nuclear de Trillo, es vulnerable a la inundación interna producida por un terremoto y faltan medidas para reducir la concentración de hidrógeno explosivo en la contención del reactor.

La central nuclear de Ascó, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g, tiene un riesgo muy elevado de inundación en caso de rotura de las presas aguas arriba, las inundaciones podrían producir la pérdida de alimentación eléctrica externa, el regulador ha informado de que el operador ha hecho un análisis incompleto de las amenazas combinadas (por ejemplo un accidente en la fábrica de cloro y la rotura de una presa producidos ambos por un terremoto o inundación) y faltan medidas para reducir la concentración de hidrógeno explosivo en la contención del reactor.

La central nuclear de Vandellòs, es vulnerable a incendios producidos en el entorno exterior, faltan medidas para reducir la concentración de hidrógeno explosivo en la contención del reactor y no tiene capacidad suficiente para mantener la piscina de combustible nuclear gastado llena de agua en caso de accidente grave.

Central nuclear de Cofrentes, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g, el regulador pone en cuestión los planes de respuesta de la central a potenciales terremotos, tiene grave riesgo de inundación en caso de rotura de presas aguas arriba o por precipitaciones extremas y el tiempo es demasiado corto (11 horas) antes de que el agua comience a hervir en la piscina de combustible nuclear gastado en el peor escenario evaluado.

Por todo ello, la Coordinador Estatal Antinuclear (CEAN) que agrupa a organizaciones medioambientales, sindicatos y partidos políticos; y que considera que la energía nuclear es insegura, antieconómica, insostenible y, prescindible, pide al CSN que cumpla con el mandato del Parlamento, y que se establezca un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas, comenzando por las más antiguas e inseguras.

Notas

[1] El terremoto de Lorca tuvo una aceleración horizontal de 0,36 G.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada