PODEMOS PRESCINDIR YA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES....HAZLO POSIBLE Y HAZ LO POSIBLE ¡ PASATE A LAS RENOVABLES!

dissabte, 31 de desembre de 2011

No al cementeri nuclear de Villar de Cañas

TANQUEM COFRENTS denuncia que la decisió d'instal·lar el cementeri nuclear en el municipi de Villar de Cañas (Conca), sense haver consensuat social i políticament un model de gestió d'aquests residus, el seu emplaçament i un pla de tancament proper de les centrals nuclears, significa incrementar l'amenaça que l'energia nuclear representa per a la societat i el medi ambient.

Amb aquesta decisió el Govern s'alinea de manera incondicional amb els interessos de la indústria nuclear i gira l'esquena a la majoria social, reflectida en totes les enquestes, que manifesta un rebuig explícit de l'energia nuclear.

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa els principals grups ecologistes, i també a sindicats i altres organitzacions de la societat civil valenciana, vol manifestar que la decisió del Govern del PP de situar l'abocador nuclear en el municipi de Villar de Cañas demostra un menyspreu cap als mecanismes i procediments de presa de decisió amb participació social que determina la Unió Europea equivalent a la que va mostrar en el seu moment el govern del PSOE. La decisió és un suport explícit a les companyies elèctriques propietàries de centrals nuclears perquè puguen allargar indefinidament el funcionament d'unes instal·lacions envellides, amb l'increment de riscos que implica per a la població i el medi ambient. A més, suposa, en la practica, un nova subvenció a les empreses nuclears, ja que en el moment en què aquests residus isquen de les centrals on es troben actualment, la seua gestió i els costos associats passaran a l'empresa pública Enresa.

Amb aquesta decisió, el govern Rajoy se situa en la direcció oposada a la que marquen diferents estats europeus com ara Alemanya, Bèlgica i Suïssa, que van acordar abandonar la tecnologia nuclear, i tanca la porta a l'increment de control d'aquesta tecnologia que estan practicant molts altres.

La generació indefinida de residus radioactius d'alta activitat és una de les amenaces més greus de la indústria nuclear. Des del moviment ecologista i social que s'ha oposat a les centrals nuclears sempre s'ha demanat que la redacció d'un pla consensuat de tancament proper en el temps de les centrals nuclears siga la condició prèvia per a abordar el problema d'aquests residus per la seua perillositat i l'amenaça que suposen tant en l'espai (dispersió de la radiació) com en el temps (la radioactivitat dura centenars de milers d'anys). Amb aquesta decisió, el volum de residus radioactius d'alta activitat que caldrà gestionar podria superar els 19.000 metres cúbics segons les xifres indicades pels organismes oficials.

Des de Tanquem Cofrents participarem i donarem el màxim suport a totes les activitats unitàries que es desenvolupen des de la societat civil i el teixit associatiu en contra d'aquesta decisió.

València, 30 de desembre de 2011


No al cementerio nuclear de Villar de Cañas

TANQUEM COFRENTS denuncia que la decisión de instalar el cementerio nuclear en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), sin haber consensuado social y políticamente un modelo de gestión de estos residuos, su emplazamiento y un plan de cierre cercano de las centrales nucleares, significa incrementar la amenaza que la energía nuclear representa para la sociedad y el medio ambiente.

Con esta decisión el Gobierno se alinea de manera incondicional con los intereses de la industria nuclear y da la espalda a la mayoría social, reflejada en todas las encuestas, que manifiesta un rechazo explícito de la energía nuclear.

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a los principales grupos ecologistas, asi como sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, quiere manifestar que la decisión del Gobierno del PP de ubicar este basurero nuclear en el municipio de Villar de Cañas demuestra un desprecio hacia los mecanismos y procedimientos de toma de decisión con participación social que determina la Unión Europea equivalente a la que mostró en su día el gobierno del PSOE. La decisión es un apoyo explícito a las compañías eléctricas propietarias de centrales nucleares para que puedan alargar indefinidamente el funcionamiento de unas instalaciones envejecidas, con el incremento de riesgos que implica a la población y el medio ambiente. Además, supone, en la practica, un nueva subvención a las empresas nucleares, ya que en el momento en que estos residuos salgan de las centrales donde se encuentran actualmente, su gestión y los costes asociados pasaran a la empresa pública Enresa.

Con esta decisión, el gobierno Rajoy se sitúa en la dirección opuesta a la que marcan diferentes estados europeos como los de Alemania, Bélgica, Suiza, que acordaron abandonar el tecnología nuclear, y cierra la puerta al incremento de control de esta tecnología que están practicando muchos otros.

La generación indefinida de residuos radiactivos de alta actividad es una de las amenazas más graves de la industria nuclear. Desde el movimiento ecologista y social que se ha opuesto a las centrales nucleares siempre se ha pedido que la redacción de un plan consensuado de cierre cercano en el tiempo de las centrales nucleares sea la condición previa para abordar el problema de estos residuos por su peligrosidad y la amenaza que suponen tanto en el espacio (dispersión de la radiación) como en el tiempo (la radiactividad dura centenares de miles de años). Con esta decisión el volumen de residuos radiactivos de alta actividad a gestionar podría superar los 19.000 metros cúbicos en base a las cifras indicadas en los organismos oficiales.

Desde Tanquem Cofrents
, participaremos y daremos el máximo apoyo a todas las actividades unitarias que se desarrollen desde la sociedad civil y el tejido asociativo en contra de esta decisión.

Valencia, 30 de diciembre de 2011.

dimecres, 21 de desembre de 2011

Èxit de la I Jornada de Formació Antinuclear


La I Jornada de Formació Antinuclear va complir amb escreix el seu objectiu principal: oferir a les més de vint persones que van assistir a aquest esdeveniment les eines necessàries per a entendre l'entramat de la indústria i la tecnologia nuclear i poder desenvolupar, d'aquesta manera, un activisme antinuclear conseqüent.

Perquè José Juan Sanchis, Carlos Arribas i Carles Porcel, els tres ponents amb què va comptar aquesta activitat, no sols es van preocupar a explicar què és exactament una central nuclear, quins elements les componen i quin és el seu funcionament, sinó que també es van interessar a mostrar-nos amb detall l'esquelet de la planta de Cofrents i a desvelar-nos quins perills amaguen aquesta i altres instal·lacions nuclears i quines alternatives existeixen a l'energia que generen. I també ens van mostrar com ser més efectius en la transmissió dels nostres missatges.

Ens van parlar, per exemple, de les radiacions alfa, beta i gamma i ens van avançar que els seus efectes en el cos humà poden anar des del càncer de tiroide fins a la mort instantània.

Ens van desmuntar algunes de les teories que les elèctriques i institucions governamentals del nostre país s'encaboten a difondre i que presenten les centrals nuclears com a instal·lacions barates, segures i amb poc impacte mediambiental ateses les seues baixes emissions de CO2. I van desmentir aquestes fal·làcies amb arguments tan sòlids com l'explicació detallada del cicle complet de l'energia nuclear des que s'extrau l'urani de les mines i es tracta per al seu ús nuclear fins que el combustible i les centrals mateixes es converteixen en residus radioactius. I amb dades tan alarmants com aquesta: les piscines de combustible gastat se situen fora de l'edifici de contenció de les centrals sense cap protecció especial i poden arribar a emmagatzemar fins a 100 milions de curis de material radioactiu com en el cas de Cofrents (perquè ens fem una idea: es calcula que la bomba de Hiroshima va difondre 2000 curis i que l'accident de Txernòbil va emetre 2 milions de curis).

Ens van indicar que, a més de la poca seguretat de les plantes del nostre país, un dels principals perills de les centrals nuclears és la inexperiència dels treballadors externs que se sumen a tasques puntuals com ara la parada programada per a la recàrrega de combustible que va protagonitzar a finals de setembre la central de Cofrents.

I ens quedem amb la frase llançada per José Juan Sanchis: “Si arribe a casa i veig que de la meua banyera no para d'eixir aigua, no em pregunte amb què l'arreplegue, si amb un pal de fregar o amb un poal. La primera cosa que faig és tancar l'aixeta”. I açò és justament el que hem de fer amb les centrals nuclears, tancar-les i després trobar una solució per als residus que han generat.

Éxito de la I Jornada de Formación Antinuclear

La I Jornada de Formación Antinuclear cumplió con creces su objetivo principal: ofrecer a las más de veinte personas que asistieron a este evento las herramientas necesarias para entender el entramado de la industria y la tecnología nuclear y poder desarrollar, de esta forma, un activismo antinuclear consecuente.

Porque José Juan Sanchis, Carlos Arribas y Carles Porcel, los tres ponentes con los que contó esta actividad, no sólo se preocuparon en explicar qué es exactamente una central nuclear, qué elementos las componen y cúal es su funcionamiento, sino que también se interesaron en mostrarnos con detalle el esqueleto de la planta de Cofrentes y en desvelarnos qué peligros esconden ésta y otras instalaciones nucleares y qué alternativas existen a la energía que generan. Y también nos mostraron cómo ser más efectivos en la trasmisión de nuestros mensajes.

Nos hablaron, por ejemplo, de las radiaciones alfa, beta y gamma y nos avanzaron que sus efectos en el cuerpo humano pueden ir desde el cáncer de tiroides hasta la muerte instantánea.

Nos desmontaron algunas de las teorías que las eléctricas e instituciones gubernamentales de nuestro país se empeñan en difundir y que presentan a las centrales nucleares como instalaciones baratas, seguras y con poco impacto medioambiental dadas sus bajas emisiones de CO2. Y desmintieron estas falacias con argumentos tan sólidos como la explicación detallada del ciclo completo de la energía nuclear desde que se extrae el uranio de las minas y se trata para su uso nuclear hasta que el combustible y las mismas centrales se convierten en residuos radioactivos. Y con datos tan alarmantes como éste: las piscinas de combustible gastado se sitúan fuera del edificio de contención de las centrales sin ninguna protección especial y pueden llegar a almacenar hasta 100 millones de curios de material radiactivo como en el caso de Cofrentes (para que nos hagamos una idea: se calcula que la bomba de Hiroshima difundió 2000 curios y que el accidente de Chernobyl emitió 2 millones de curios).

Nos indicaron que, además de la poca seguridad de las plantas de nuestro país, uno de los principales peligros de las centrales nucleares es la inexperiencia de los trabajadores externos que se suman a tareas puntuales como la parada programada para recarga de combustible que protagonizó a finales de Septiembre la central de Cofrentes.

Y nos quedamos con la frase lanzada por José Juan Sanchis: “Si llego a casa y veo que de mi bañera no para de salir agua, no me pregunto con qué recojo el agua, si con un mocho o con un cubo. Lo primero que hago es cerrar el grifo”. Y esto es justamente lo que debemos hacer con las centrales nucleares, cerrarlas y después encontrar una solución para los residuos que han generado.

dilluns, 19 de desembre de 2011

Demanen al CSN que siga estricte en les proves de resistència de les nuclears

Un centenar de persones, representants de les organitzacions que componen la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear), s'ha concentrat avui davant de la seu del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per denunciar la falta de seguretat de les plantes espanyoles i demanar-li que siga estricte en les proves de resistència que han de superar les centrals nuclears. Aquestes proves van ser requerides pel Congrés dels Diputats a l'abril, i per la Comissió Europea al maig, després de la catàstrofe de Fukushima, que segueix sense control. Les conclusions finals han de ser enviades abans del 31 de desembre a la Comissió Europea.


Les proves de resistència han d'analitzar la resistència i grau de vulnerabilitat de les instal·lacions nuclears davant de possibles atacs terroristes i sabotatges o ciberatacs, els sistemes de contenció davant d'impacte d'aeronaus (per accident o atac terrorista) i els efectes del canvi climàtic de forma completa.


L'informe preliminar sobre les proves de resistència emés el 15 de setembre pel CSN no analitza els aspectes anteriors, però a més mostra que les centrals nuclears espanyoles tenen greus problemes de seguretat:


La central nuclear de Santa María de Garoña, és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3g, tal com ho exigeix ara el regulador [1], el risc d'inundació és molt alt en cas de ruptura de les preses que hi ha aigües amunt, el combustible nuclear gastat es troba significativament desprotegit en cas de pèrdua dels sistemes de refrigeració de la planta i falten mesures per a reduir les concentracions d'hidrogen amb risc d'explosió en la contenció del reactor.


La central nuclear d'Almaraz, és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3g, no hi ha sistema de monitorització sísmica en la central, hi ha un risc elevat d'inundació en el cas de ruptura d'una presa i s'ha demostrat la impossibilitat d'evacuar la calor residual en cas de pèrdua completa de subministrament de corrent altern que s'agreuja si el tall afecta les dues unitats simultàniament.


La central nuclear de Trillo és vulnerable a la inundació interna produïda per un terratrémol i falten mesures per a reduir la concentració d'hidrogen explosiu en la contenció del reactor.


La central nuclear d'Ascó és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3 g , té un risc molt elevat d'inundació en cas de ruptura de les preses aigües amunt, les inundacions podrien produir la pèrdua d'alimentació elèctrica externa, el regulador ha informat que l'operador ha fet una anàlisi incompleta de les amenaces combinades (per exemple un accident en la fàbrica de clor i la ruptura d'una presa produïts ambdós per un terratrémol o inundació) i falten mesures per a reduir la concentració d'hidrogen explosiu en la contenció del reactor.


La central nuclear de Vandellòs és vulnerable a incendis produïts en l'entorn exterior, falten mesures per a reduir la concentració d'hidrogen explosiu en la contenció del reactor i no té capacitat suficient per a mantenir la piscina de combustible nuclear gastat plena d'aigua en cas d'accident greu.


La central nuclear de Cofrents és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3 g , el regulador posa en dubte els plans de resposta de la central a potencials terratrémols, té greu risc d'inundació en cas de ruptura de preses aigües amunt o per precipitacions extremes i el temps és massa curt (11 hores) abans que l'aigua comence a bullir en la piscina de combustible nuclear gastat en el pitjor escenari avaluat.


Per tot això, la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), que agrupa a organitzacions mediambientals, sindicats i partits polítics, i que considera que l'energia nuclear és insegura, antieconòmica, insostenible i prescindible, demana al CSN que complisca amb el mandat del Parlament i que s'establisca un calendari de tancament progressiu de les centrals nuclears espanyoles, començant per les més antigues i insegures.


Notes

[1] El terratrémol de Lorca va tenir una acceleració horitzontal de 0,36 G .
Piden al CSN que sea estricto en las pruebas de resistencia de las nucleares

Un centenar de personas, representantes de las organizaciones que componen la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear) se ha concentrado hoy ante la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para denunciar la falta de seguridad de las plantas españolas y pedirle que sea estricto en las pruebas de resistencia que deben pasar las centrales nucleares. Estas pruebas fueron requeridas por el Congreso de los Diputados en abril, y por la Comisión Europea en mayo, tras la catástrofe de Fukushima, que sigue sin control. Las conclusiones finales deben ser enviadas antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea.

Las pruebas de resistencia deben analizar la resistencia y grado de vulnerabilidad de las instalaciones nucleares frente a posibles ataques terroristas y sabotajes o ciberataques, los sistemas de contención ante impacto de aeronaves (por accidente o ataque terrorista), y los efectos del cambio climático de forma completa.

El informe preliminar sobre las pruebas de resistencia emitido el 15 de septiembre por el CSN no analiza los aspectos anteriores, pero además muestra que las centrales nucleares españolas tienen graves problemas de seguridad:

La central nuclear de Santa María de Garoña, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g como el regulador exige ahora [1], el riesgo de inundación es muy alto en caso de rotura de las presas aguas arriba, el combustible nuclear gastado se encuentra significativamente desprotegido en caso de pérdida de los sistemas de refrigeración de la planta y faltan medidas para reducir las concentraciones de hidrógeno con riesgo de explosión en la contención del reactor.

La central nuclear de Almaráz, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g, no hay sistema de monitorización sísmica en la central, existe un riesgo elevado de inundación en el caso de rotura de una presa y esta probada la imposibilidad de evacuar el calor residual en caso de pérdida completa de suministro de corriente alterna que se agrava si el corte afecta a ambas unidades simultáneamente.

La central nuclear de Trillo, es vulnerable a la inundación interna producida por un terremoto y faltan medidas para reducir la concentración de hidrógeno explosivo en la contención del reactor.

La central nuclear de Ascó, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g, tiene un riesgo muy elevado de inundación en caso de rotura de las presas aguas arriba, las inundaciones podrían producir la pérdida de alimentación eléctrica externa, el regulador ha informado de que el operador ha hecho un análisis incompleto de las amenazas combinadas (por ejemplo un accidente en la fábrica de cloro y la rotura de una presa producidos ambos por un terremoto o inundación) y faltan medidas para reducir la concentración de hidrógeno explosivo en la contención del reactor.

La central nuclear de Vandellòs, es vulnerable a incendios producidos en el entorno exterior, faltan medidas para reducir la concentración de hidrógeno explosivo en la contención del reactor y no tiene capacidad suficiente para mantener la piscina de combustible nuclear gastado llena de agua en caso de accidente grave.

Central nuclear de Cofrentes, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g, el regulador pone en cuestión los planes de respuesta de la central a potenciales terremotos, tiene grave riesgo de inundación en caso de rotura de presas aguas arriba o por precipitaciones extremas y el tiempo es demasiado corto (11 horas) antes de que el agua comience a hervir en la piscina de combustible nuclear gastado en el peor escenario evaluado.

Por todo ello, la Coordinador Estatal Antinuclear (CEAN) que agrupa a organizaciones medioambientales, sindicatos y partidos políticos; y que considera que la energía nuclear es insegura, antieconómica, insostenible y, prescindible, pide al CSN que cumpla con el mandato del Parlamento, y que se establezca un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas, comenzando por las más antiguas e inseguras.

Notas

[1] El terremoto de Lorca tuvo una aceleración horizontal de 0,36 G.
divendres, 9 de desembre de 2011

17 de Desembre: I Jornada de Formació Antinuclear


La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa els principals grups ecologistes del País Valencià, així com altres organitzacions de la societat civil valenciana organitza una jornada de formació sobre l'energia nuclear, per descomptat des d'un punt de vista crític. Aquesta jornada és gratuïta i està oberta a qualsevol persona interessada, però aquesta està especialment dirigida a persones que vulguen implicar-se en l'activisme antinuclear, amb l'objectiu de donar-los informació i eines per a la realització d'aquesta activitat. No es donarà material per escrit, per la qual cosa es recomana portar paper i bolígraf per prendre apunts. No obstant això, també es recomana portar una memòria USB a fi de fer-se còpies de les presentacions que s'utilitzaran en aquestes jornades. Tot i que la inscripció és gratuïta, es recomana inscriure's enviant un correu a l'adreça tanquemcofrents@gmail.com per poder fer una previsió d'assistents i poder adequar el local al nombre de participants. No està prevista l'organització del dinar, però una vegada allà i en funció dels participants, es pot veure com dinar junts. L'estructura de la jornada és una sèrie de xerrades, seguides cada una per un temps per a dubtes, debat, etc.


17 de Diciembre: I Jornada de Formación Antinuclear


La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a los principales grupos ecologistas del País Valenciano, así como otras organizaciones de la sociedad civil valenciana organiza una jornada de formación sobre la energía nuclear, por supuesto desde un punto de vista crítico. Esta jornada es gratuita y esta abierta a cualquier persona interesada, pero esta especialmente dirigida a personas que quieran implicarse en el activismo antinuclear, con el objetivo de darles información y herramientas para la realización de esta actividad. No se va a dar material por escrito, por lo que se recomienda traer papel y boligráfo para tomar apuntes. Sin embargo, también se recomienda traer una memoria USB para poder hacerse copias de las presentaciones que se utilizarán en estas jornadas. Aunque la inscripción es gratuita se recomienda inscribirse enviando un correo a la dirección tanquemcofrents@gmail.com para poder hacer una previsión de asistentes y poder adecuar el local al número de participantes. No esta prevista la organización de la comida, pero una vez allí, y en función de los participantes se puede ver como comer juntos. La estructura de la jornada es una serie de charlas, seguidas cada una por un tiempo para dudas, debate, etc.

dimecres, 30 de novembre de 2011

“Tanquem Cofrents" denuncia que el mal estat de la central de Cofrents ha causat l'últim accident

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa els principals grups ecologistes del País Valencià i d'altres organitzacions de la societat civil valenciana, denuncia que anit es va produir una avaria greu en la central de Cofrents, que l'ha obligada a realitzar una parada no programada, a pesar que la informació oferida pel CSN només parla d'una reducció de la seua potència major d'un 20%.


La central ha patit aquesta parada després de detectar un augment de temperatura en l'edifici de la turbina a causa d'un fuga de vapor. Cal recordar que en les centrals nuclears de tipus BWR (reactor d'aigua en ebullició), com ho és la de Cofrents, el vapor d'aigua que mou la turbina prové directament del nucli del reactor, és a dir, que està en contacte amb les barres de combustible d'urani i és per tant altament radioactiu. Açò confirma que almenys s'ha produït una contaminació radioactiva de l'edifici de la turbina, la qual cosa suposa que aquest accident s'ha de classificar almenys amb el grau 1 en l'escala INES d'accidents nuclears. La turbina es troba a més fora de l'edifici de contenció, que és el que està dissenyat per impedir l'extensió de la radioactivitat en cas d'accident del reactor. El que no s'ha comunicat encara és si aquesta contaminació radioactiva ha eixit també a l'exterior de l'edifici de la turbina.


Cal destacar que l'accident s'ha produït només dos setmanes després de la posada en marxa de la central després d'una parada de 48 dies, que ha sigut més llarga del normal, per a dur a terme la recàrrega del combustible i operacions de manteniment. El fet que una central amb el manteniment acabat de fer patisca un accident d'aquest tipus posa de manifest el grau de deteriorament que pateix la central, que ja porta 27 anys de funcionament, a pesar que estava dissenyada en un principi per a una vida de 25 anys; també evidencia la irresponsabilitat del Ministeri d'Indústria i del CSN en renovar-li la llicència de funcionament al març d'enguany per 10 anys més.

Des de Tanquem Cofrents demanem a Iberdrola, la companyia propietària de la central, i al CSN transparència absoluta sobre aquest accident i les conseqüències que puga tindre per als treballadors de la central i la població del seu entorn, i reiterem l'exigència del tancament immediat de la central a causa de la seua perillositat i atés que existeixen sobrades fonts alternatives per a suplir la seua producció.
“Tanquem Cofrents" denuncia el mal estado de la central de Cofrentes como causa del último accidente


La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a los principales grupos ecologistas del País Valenciano, asi como otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, denuncia que se ha producido esta pasada noche una avería grave en la central de Cofrentes, que la ha obligado a realizar una parada no programada, a pesar de que la información ofrecida por el CSN sólo habla de una reducción de su potencia mayor de un 20%.

La central ha sufrido esta parada después de detectar un aumento de temperatura en el edificio de la turbina a causa de un escape de vapor. Hay que recordar que en las centrales nucleares de tipo BWR (reactor de agua a ebullición), como es la de Cofrentes el vapor de agua que mueve la turbina proviene directamente del núcleo del reactor, es decir, que esta en contacto con las barras de combustible de uranio y es por tanto altamente radioactivo. Esto confirma que se ha producido una contaminación radioactiva de, al menos, el edificio de la turbina, lo que supone que este accidente tenga al menos un grado 1 en la escala INES de accidentes nucleares. La turbina se encuentra además fuera del edificio de contención, que es el que esta diseñado para impedir la extensión de la radiactividad en caso de accidente del reactor. Lo que no se ha comunicado aun es si esta contaminación radioactiva ha salido también al exterior del edificio de la turbina.

Hay que destacar que este accidente se ha producido a sólo dos semanas de la puesta en marcha de la central después de una parada de 48 días, que ha sido más larga de lo normal, para realizar recarga del combustible y operaciones de mantenimiento. El hecho de que una central con el mantenimiento recién realizado sufra un accidente de este tipo pone de manifiesto el grado de deterioro que sufre la central, que ya tiene 27 años de funcionamiento, a pesar de que estaba diseñada en un principio para una vida de 25 años, y la irresponsabilidad del ministerio de Industria y del CSN al renovarle la licencia de funcionamiento en marzo de este mismo año por 10 años más.

Desde Tanquem Cofrents demandamos a Iberdrola, la compañía propietaria de la central, y al CSN transparencia absoluta sobre este accidente y las consecuencias que pueda tener para los trabajadores de la central y la población de su entorno, y reiteramos la exigencia del cierre inmediato de la central a causa de su peligrosidad y dado que existen sobradas fuentes alternativas para suplir su producción.

dimecres, 16 de novembre de 2011

"La Radioactivitat i la Salut", l'ABC de les nuclears

Quant de temps hem d'estar exposats a la radiació procedent de l'energia nuclear perquè aquesta afecte el nostre metabolisme? Què passa si sobrepassem la dosi màxima permesa? I què hem de fer si vivim prop d'una central nuclear i hi ha una fuga? Per a una entitat experta en la matèria com l'Observatori de l’Energia de Catalunya les respostes a aquestes qüestions són òbvies. Però per al comú de la població no ho són tant.


Per aquesta raó i per altres com la desinformació a què ens tenen acostumats els governs i els grups de poder, aquest organisme proenergies renovables ha editat La Radioactivitat i la Salut, un text d'11 pàgines dirigit als ciutadans del carrer que pretén resoldre de forma clara i concisa aquestes i altres incògnites sobre l'energia nuclear i els seus efectes sobre el planeta i els sers vius que hi habiten.


Perquè si els habitants de Cofrents (València), Ascó (Tarragona), Vandellós (Tarragona), Almaraz (Cáceres), Santa María de Garoña (Burgos) i Trillo (Guadalajara) i els seus veïns saberen que l'exposició a la radiació ionitzant pot provocar des de la malformació d'un fetus fins al càncer o la mort en menys de 15 dies, no apostarien per les centrals nuclears com a dispensadores d'energia. I perquè, si empreses com ara Endesa, Iberdrola o Nuclenor sotmeteren les instal.lacions nuclears que dirigeixen a proves d'estrés serioses i donaren compte dels resultats d'aquests exàmens, els mateixos ciutadans que donen suport a l'energia nuclear advocarien per energies respectuoses amb el medi ambient.La Radioactivitat i la Salut, el ABC de las nucleares


¿Cuánto tiempo debemos estar expuestos a la radiación procedente de la energía nuclear para que ésta afecte a nuestro metabolismo? ¿Qué pasa si sobrepasamos la dosis máxima permitida? Y ¿qué debemos hacer si vivimos cerca de una central nuclear y hay una fuga? Para una entidad experta en la materia como el Observatori de l’Energia de Catalunya las respuestas a estas cuestiones son obvias. Pero para el común de la población no lo son tanto.


Por esta razón y por otras como la desinformación a la que nos tienen acostumbrados los gobiernos y los grupos de poder, este organismo proenergías renovables ha editado La Radioactivitat i la Salut, un texto de 11 páginas dirigido a los ciudadanos de a pie que pretende resolver de forma clara y concisa éstas y otras incógnitas sobre la energía nuclear y sus efectos sobre el planeta y los seres vivos que habitan en él.


Porque si los habitantes de Cofrents (Valencia), Ascó (Tarragona), Vandellós (Tarragona), Almaraz (Cáceres), Santa María de Garoña (Burgos) y Trillo (Guadalajara) y sus vecinos supiesen que la exposición a la radiación ionizante puede provocar desde la malformación de un feto hasta el cáncer o la muerte en menos de 15 días, no apostarían por las centrales nucleares como dispensadoras de energía. Y porque, si empresas como Endesa, Iberdrola o Nuclenor sometiesen a pruebas de estrés serias a las instalaciones nucleares que dirigen y diesen cuenta de los resultados de estos exámenes, los mismos ciudadanos que apoyan la energía nuclear abogarían por energías respetuosas con el medio ambiente.

divendres, 30 de setembre de 2011

Tanquem Cofrents, en contra de la decisión del MITC

La noticia llegaba tan sólo nueve días antes de que expirase la autorización de funcionamiento de la central nuclear Asco I y II y lo hacía de manos del Foro de la Industria Nuclear y de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV): el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio había decidido renovar la licencia de explotación de esta central durante 10 años más.

Una decisión que sorprende, y mucho, por varias razones. ¿La primera y más obvia? En los últimos cuatro años, la central nuclear tarraconense ha acumulado más de un centenar de incidentes y de problemas de funcionamiento. Uno de los más graves tuvo lugar el 26 de Noviembre del 2007, cuando Ascó I sufrió una fuga de partículas radioactivas que originaron la contaminación de los terrenos colindantes.

La segunda, y no por ello menos importante, tiene que ver con el test de estrés, es decir, las pruebas de seguridad a las que el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) estaba sometiendo a la central de Ascó y de cuyos resultados dependía la prórroga del permiso de explotación de esta plataforma. Unos exámenes que no sólo no habían concluido el 22 de Septiembre –día en que se dio a conocer la decisión del MITC-, sino que se sabía que no estarían listos hasta finales del mes de Diciembre, poniendo en evidencia la inutilidad de los mismos.

El tercer motivo de sorpresa y de indignación está relacionado con la nula implicación del Gobierno español ante los acontecimientos internacionales. Casi seis meses después del accidente nuclear de Fukushima Daiichi y de que Angela Merkel anuciase su intención cerrar paulatinamente las centrales nucleares en Alemania y unas semanas más tarde de que la multinacional Siemens hiciese pública su retirada de la carrera nuclear, nuestro país pone en primer plano a la industria nuclear y deja en segundo lugar a la sociedad civil y a su seguridad.

Y, la última razón es que, con esta decisión, las autoridades españolas no sólo se desmarcan de la tendencia antinuclear de países como Alemania o Japón y obvian los resultados del test de estrés, sino que –como muy bien apunta Carlos Bravo en su artículo Cuando la zorra vigila el gallinero- se saltan las promesas de desnuclearización contenidas en su programa electoral y ponen de manifiesto que su hipocresía.

Ante esta crítica sólo nos queda continuar luchando y, junto a plataformas como Tanquem les Nuclears, decir no a este tipo de energía.

diumenge, 18 de setembre de 2011

El CSN obri un expedient sancionador a la Central Nuclear de Cofrents per incompliment del PEI (Pla de Emergència Interior)

La Central no disposa d'una ambulància les 24 hores a disposició dels treballadors ferits en una situació d'emergència.

La Central va modificar el text del PEI aprovat per la Direcció General de Política Energètica i Mines

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a les principals organitzacions ecologistes i altres organitzacions de la societat civil valenciana, denuncia que en el ple de 26 de juliol de 2011 del Consell de Seguretat Nuclear es va aprovar l'obertura d'un expedient sancionador als propietaris de la central nuclear de Cofrents per dues infraccions lleus en incomplir el Pla d'Emergència Interior (PEI).

Segons s'ha pogut conéixer ara que s'ha publicat l'acta (amb quasi dos mesos de retard), l'obertura de l'expedient sancionador es fonamenta en dues infraccions:

  • La primera consisteix a modificar el text del PEI aprovat el 10 de març de 2011 per l'autoritat competent (Direcció General de Política Energètica i de Mines), sense coneixement del CSN, de manera que en compte de disposar d'un ambulància en l'emplaçament físic de la central nuclear a disposició de qualsevol possible treballador ferit o accidentat en una situació d'emergència, la central tenia un conveni amb una entitat mèdica i l'Ajuntament de Cofrentes que posava a disposició de la central nuclear una ambulància en el termini de 15 minuts.
  • La segona consistia en el fet que en el reforç de guàrdia previst previst en el PEI hi havia dos tècnics que suposadament eren especialistes en protecció radiològica, però que no ho eren realment. Aquests tècnics haurien d'avaluar el nivell d'exposició radiològica exterior a la central nuclear en cas d'accident i fuga radioactiva. A més hi havia sobre el paper dos membres del reforç de guàrdia que mai estaven físicament en el recinte de la central, atés que eren representants sindicals (possiblement alliberats sindicals).

Aquests dos incompliments demostren la política de mentides i enganys que la direcció de la central nuclear de Cofrents manté i ha mantingut en aquest cas davant dels inspectors del propi Consell de Seguretat Nuclear, responsable de tutelar la seguretat de les instal·lacions. Alterar documents oficials, amb la finalitat d'estalviar-se la compra o lloguer d'una simple ambulància que estiga a disposició dels treballadors de la central, és un detall de tot el que és capaç de fer una empresa en el seu afany de maximitzar els beneficis, passant per damunt de la normativa oficial.

València, 16 de setembre de 2011El CSN abre un expediente sancionador a la Central Nuclear de Cofrentes por incumplimiento del PEI (Plan de Emergencia Interior)


La Central no dispone de una ambulancia las 24 horas a disposición de los trabajadores heridos en una situación de emergencia.

La Central modificó el texto del PEI aprobado por la Dirección General de Política Energética y de Minas.

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a las principales organizaciones ecologistas y a otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, denuncia que el Pleno del 26 de julio de 2011 del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó la apertura de un expediente sancionador a los propietarios de la Central Nuclear de Cofrentes por dos infracciones leves al incumplir el Plan de Emergencia Interior (PEI).

Según se ha podido conocer ahora que se ha publicado el acta (con casi dos meses de retraso) la apertura del expediente sancionador se fundamenta en dos infracciones:

  • La primera consiste en modificar el texto del PEI aprobado el 10 de marzo de 2011 por la autoridad competente (Dirección General de Política Energética y de Minas), sin conocimiento del CSN, de tal forma que en lugar de disponer de un ambulancia en el emplazamiento físico de la Central Nuclear a disposición de cualquier posible trabajador herido o accidentado en una situación de emergencia, la Central tenía un convenio con una entidad médica y el Ayuntamiento de Cofrentes que ponía a disposición de la Central Nuclear una ambulancia en el plazo de 15 minutos.
  • La segunda consistía en que el retén contemplado en el PEI había dos técnicos que supuestamente eran especialistas en Protección Radiológica sin serlo en realidad. Esos técnicos deberían evaluar el nivel de exposición radiológica exterior a la Central Nuclear en caso de accidente y fuga radiactiva. Además había sobre el papel dos miembros del retén que nunca estaban físicamente en el recinto de la Central, dado que eran representantes sindicales posiblemente liberados sindicales.

Esos dos incumplimientos demuestran la política de mentiras y embustes que la Dirección de la Central Nuclear de Cofrentes mantiene y ha mantenido en este caso ante los inspectores del propio Consejo de Seguridad Nuclear, responsable de tutelar la seguridad de esas instalaciones. Alterar documentos oficiales, con la finalidad de ahorrarse la compra o alquiler de una simple ambulancia que esté a disposición de los trabajadores de la Central es un detalle de lo que es capaz de hacer una empresa en su afán de maximizar las ganancias, pasando por encima de la normativa oficial.


Valencia a 16 de septiembre de 2011

dijous, 8 de setembre de 2011

El Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética es insuficiente

Las organizaciones WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecología y Desarrollo, Asgeco, y CECU han analizado el nuevo Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética presentado recientemente por el Gobierno para alcanzar los objetivos europeos de ahorro de energía de cara a 2020. Las ONG consideran que la ausencia de un objetivo vinculante, la estimación de los ahorros frente un escenario tendencial y la incorporación de medidas voluntarias, ponen el peligro el cumplimiento de las expectativas del Plan.

Frente al Plan de Ahorro Energético, publicado por el Ministerio de Industria, las organizaciones sociales están convencidas de que España tiene un mayor potencial de eficiencia, especialmente en un período de crisis económica como la actual. El Plan, al que las ONG ya presentaron sus alegaciones, forma parte de la directiva europea que obliga a los Estados miembros a elaborar una estrategia de medidas que contribuyan a alcanzar los objetivos europeos de ahorro del 9% en 2016 y de 20% en 2020.

Para las ONG, el nuevo Plan ha de contemplar un cambio en la cultura de la producción y el consumo energético, incorporando parámetros de ahorro y contención, e incentivando un mayor desarrollo de la eficiencia energética, con el horizonte en el año 2050, que sirva para aumentar simultáneamente el beneficio ambiental, económico y social del país.

Entre sus peticiones, las organizaciones destacan la necesidad de un objetivo vinculante y absoluto de al menos un 20% de reducción del consumo de energía para el año 2020, referido a un año base (ejemplo 2005) que conlleve el establecimiento de las bases legislativas, económicas y sociales necesarias. En la redacción del documento actual, las ONG destacan la ausencia de medidas estructurales para lograr un ahorro efectivo de energía. Las propuestas a juicio de los firmantes, son claramente insuficientes, ya que se enmarcan en un ámbito general de aumento del consumo de energía.

Por otra parte, según las ONG, no existen medidas normativas para evitar el derroche de energía. Un ejemplo concreto es el del sector servicios (hostelería, centros comerciales, centros de ocio...), en el que la tendencia dominante es la instalación cada vez más generalizada de terrazas climatizadas o comercios de puertas abiertas, con el derroche asociado de calefacción en invierno y refrigeración en verano. Además, la ausencia de obligación de auditorías energéticas en sector industrial significa la pérdida de una oportunidad importante ahorrar en un sector que muestra la segunda mayor demanda en términos de energía final con un reparto del 30,2% del consumo total de España.

Estas organizaciones abogan por el establecimiento de medidas fiscales ambiciosas dirigidas a hacer visibles las ventajas económicas de toda medida de eficiencia y ahorro energético. Por ejemplo, la reforma del impuesto de circulación en base a las emisiones de CO2. También la reforma del Impuesto sobre Valor Añadido para la aviación, así como favorecer la producción sostenible, gravando la más contaminante.

Las ONG piden que dentro del Plan Nacional de Eficiencia Energética se establezca un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como aspecto clave de una estructura de "ventanilla única", que incorpore fondos de fuentes diferentes (p.e. de la penalización de las empresas de sector energético que no cumplen los objetivos de los planes de medidas obligatorias), que garantice las máximas inversiones privadas, que agrupe proyectos para hacerlos más atractivos a los inversores y que promueva la sensibilización, la información y la asistencia técnica a los proveedores y a los clientes potenciales.

dilluns, 5 de setembre de 2011

Tanquem Cofrents denuncia la degradació i la relaxació de la seguretat en la Central Nuclear de Cofrents

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa les principals organitzacions ecologistes i altres organitzacions de la societat civil valenciana, denuncia que s'han modificat algunes condicions de funcionament de la central de Cofrents, fet que suposa una degradació de la seguretat d'aquesta planta.

En primer lloc, deixaran de fer-se inspeccions de les soldadures circumferencials de la caixa del reactor, que conté les barres d'urani i està plena d'aigua altament radioactiva, la qual cosa sotmet els metalls, com els d'aquestes soldadures, a una fatiga de material extrema. En el cas que es produïren badalls en aquestes soldadures tindria lloc una pèrdua de l'aigua de refrigeració, el pitjor que li pot ocórrer a una central atòmica, semblant al que ha ocorregut en els reactors de Fukushima. El bon estat d'aquestes soldadures és particularment important en cas d'una situació de LTOP (sobrepressurització en fred) de la caixa del reactor, una situació que pot ocórrer durant el funcionament normal de la central, i que es pot per tant minimitzar, però que també pot ocórrer per avaries, com de fet ha estat a punt de succeir en centrals semblants a la de Cofrents.

En segon lloc, es va augmentar el grau de cremat de part de les barres d'urani des de 40 MWd/kg U, que és el grau màxim que s'assolia fins ara, fins a 70 MWd/kg U. Açò té com a resultat un augment de l'oxidació i corrosió d'aquestes barres, que augmenta la probabilitat de fugues i contaminació de l'aigua del reactor, i també una disminució de la seua conductivitat tèrmica, cosa que en cas d'incidents de sobrepotència tèrmica o de pèrdua d'aigua refrigerant agreujaria les conseqüències de l'accident.

Tanquem Cofrents vol destacar especialment que aquestes actuacions que degraden i relaxen la seguretat es produeixen justament en el moment en què s'hauria de fer tot al contrari, és a dir, quan fa poc que s'ha autoritzat el funcionament durant deu anys més, fins el 2021, d'una central vella i deteriorada, que ja té 27 anys, dos més que la vida útil que li van donar els seus fabricants.

Aquestes modificacions en el funcionament de la planta han sigut autoritzades pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en el ple de 20 de juliol passat, basant-se en l'extrapolació de dades experimentals i en càlculs probabilístics, considerant que la probabilitat que aquestes modificacions produïsquen problemes és prou baixa com per a permetre-les. Quant a això, la plataforma Tanquem Cofrents afirma que aquesta forma de funcionar ja no és vàlida en l'era post-Fukushima en què hem entrat. Cal recordar que l'accident en la central de Fukushima s'ha produït perquè els tècnics de la central van considerar que la probabilitat que ocorreguera un tsunami de més de 6 metres era menyspreable i només van construir barreres d'aquesta mida, amb les conseqüències que ja coneixem.

Finalment, Tanquen Cofrents vol denunciar que el motiu pel qual la central nuclear de Cofrents, amb la complicitat del CSN, ha fet aquestes modificacions ha sigut, com sempre, augmentar encara més els enormes beneficis que té la central (obté en l'actualitat uns beneficis nets que estan entre mig i un milió d'euros diaris, per la venda de 25 milions de kilowatts-hora ) encara que siga a costa, com és el cas, de disminuir la seguretat i de posar-nos a la població encara més en perill.

València 2 de setembre 2011Tanquem Cofrents denuncia la degradación y la relajación de la seguridad en la central nuclear de Cofrents

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a los principales organizaciones ecologistas, y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, denuncia que se han modificado algunas condiciones de funcionamiento de la central de Cofrentes, que suponen una degradación de la seguridad de esta planta.

En primer lugar se van a dejar de realizar inspecciones de las soldaduras circunferenciales de la vasija del reactor, que contiene las barras de uranio y está llena de agua altamente radioactiva, lo que somete los metales, como los de estas soldaduras, a una fatiga de material extrema. En caso de que se dieran grietas en estas soldaduras se produciría una perdida del agua de refrigeración, lo peor que le puede ocurrir a una central atómica, similar a lo que ha ocurrido en los reactores de Fukushima. El buen estado de estas soldaduras son particularmente importantes en caso de una situación de LTOP (sobrepresurización en frío) de la vasija, una situación que puede ocurrir durante el funcionamiento normal de la central, y que se puede por tanto minimizar, pero también puede ocurrir por averías, como de hecho ha estado a punto de ocurrir en centrales similares a la de Cofrentes.

En segundo lugar, se va aumentar el grado de quemado de parte de las barras de uranio desde 40 MWd/kg U, que es el grado máximo que se alcanzaba hasta ahora, hasta 70 MWd/kg U. Esto tiene como resultado un aumento de la oxidación y corrosión de estas barras, que aumenta la probabilidad de fugas y contaminación del agua del reactor, asi como una disminución de su conductividad térmica, lo que en caso de incidentes de sobrepotencia térmica o de perdida de agua refrigerante agravaría las consecuencias del accidente.

Tanquem Cofrents quiere destacar especialmente que estas actuaciones que degradan y relajan la seguridad se producen justamente en el momento en que se tendría que hacer todo lo contrario, es decir, cuando se acaba de autorizar el funcionamiento durante diez años más, hasta 2021, de una central vieja y deteriorada, que ya tiene 27 años, dos más que la vida útil que le dieron sus fabricantes.

Estas modificaciones en el funcionamiento de la planta han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear en el Pleno del 20 de julio pasado, en base a la extrapolación de datos experimentales y a cálculos probabilísticos, considerando que la probabilidad de que estas modificaciones produzcan problemas es lo suficientemente baja como para permitirlas. A este respecto, la plataforma Tanquem Cofrents afirma que esta forma de funcionar ya no es válida en la era post-Fukushima en la que hemos entrado. Hay que recordar que el accidente en la central de Fukushima se ha producido porque los técnicos de la central consideraron que la probabilidad de que ocurriera un tsunami de más de 6 metros era despreciable y sólo construyeron barreras de esta medida, con las consecuencias por todos conocidas.

Por último, Tanquen Cofrents quiere denunciar que el motivo por el que la central nuclear de Cofrentes, con la complicidad del CSN, ha realizado estas modificaciones ha sido, como siempre, aumentar aún más los enormes beneficios que tiene la central (obtiene en la actualidad unos beneficios netos de entre medio y un millón de euros diarios, por la venta de 25 millones de kilowatios·hora ) aunque sea a costa, como es el caso, de disminuir la seguridad, y de ponernos a la población aun más en peligro.

Valencia a 2 de septiembre 2011