PODEMOS PRESCINDIR YA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES....HAZLO POSIBLE Y HAZ LO POSIBLE ¡ PASATE A LAS RENOVABLES!

dimecres, 30 de novembre de 2011

“Tanquem Cofrents" denuncia que el mal estat de la central de Cofrents ha causat l'últim accident

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa els principals grups ecologistes del País Valencià i d'altres organitzacions de la societat civil valenciana, denuncia que anit es va produir una avaria greu en la central de Cofrents, que l'ha obligada a realitzar una parada no programada, a pesar que la informació oferida pel CSN només parla d'una reducció de la seua potència major d'un 20%.


La central ha patit aquesta parada després de detectar un augment de temperatura en l'edifici de la turbina a causa d'un fuga de vapor. Cal recordar que en les centrals nuclears de tipus BWR (reactor d'aigua en ebullició), com ho és la de Cofrents, el vapor d'aigua que mou la turbina prové directament del nucli del reactor, és a dir, que està en contacte amb les barres de combustible d'urani i és per tant altament radioactiu. Açò confirma que almenys s'ha produït una contaminació radioactiva de l'edifici de la turbina, la qual cosa suposa que aquest accident s'ha de classificar almenys amb el grau 1 en l'escala INES d'accidents nuclears. La turbina es troba a més fora de l'edifici de contenció, que és el que està dissenyat per impedir l'extensió de la radioactivitat en cas d'accident del reactor. El que no s'ha comunicat encara és si aquesta contaminació radioactiva ha eixit també a l'exterior de l'edifici de la turbina.


Cal destacar que l'accident s'ha produït només dos setmanes després de la posada en marxa de la central després d'una parada de 48 dies, que ha sigut més llarga del normal, per a dur a terme la recàrrega del combustible i operacions de manteniment. El fet que una central amb el manteniment acabat de fer patisca un accident d'aquest tipus posa de manifest el grau de deteriorament que pateix la central, que ja porta 27 anys de funcionament, a pesar que estava dissenyada en un principi per a una vida de 25 anys; també evidencia la irresponsabilitat del Ministeri d'Indústria i del CSN en renovar-li la llicència de funcionament al març d'enguany per 10 anys més.

Des de Tanquem Cofrents demanem a Iberdrola, la companyia propietària de la central, i al CSN transparència absoluta sobre aquest accident i les conseqüències que puga tindre per als treballadors de la central i la població del seu entorn, i reiterem l'exigència del tancament immediat de la central a causa de la seua perillositat i atés que existeixen sobrades fonts alternatives per a suplir la seua producció.
“Tanquem Cofrents" denuncia el mal estado de la central de Cofrentes como causa del último accidente


La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a los principales grupos ecologistas del País Valenciano, asi como otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, denuncia que se ha producido esta pasada noche una avería grave en la central de Cofrentes, que la ha obligado a realizar una parada no programada, a pesar de que la información ofrecida por el CSN sólo habla de una reducción de su potencia mayor de un 20%.

La central ha sufrido esta parada después de detectar un aumento de temperatura en el edificio de la turbina a causa de un escape de vapor. Hay que recordar que en las centrales nucleares de tipo BWR (reactor de agua a ebullición), como es la de Cofrentes el vapor de agua que mueve la turbina proviene directamente del núcleo del reactor, es decir, que esta en contacto con las barras de combustible de uranio y es por tanto altamente radioactivo. Esto confirma que se ha producido una contaminación radioactiva de, al menos, el edificio de la turbina, lo que supone que este accidente tenga al menos un grado 1 en la escala INES de accidentes nucleares. La turbina se encuentra además fuera del edificio de contención, que es el que esta diseñado para impedir la extensión de la radiactividad en caso de accidente del reactor. Lo que no se ha comunicado aun es si esta contaminación radioactiva ha salido también al exterior del edificio de la turbina.

Hay que destacar que este accidente se ha producido a sólo dos semanas de la puesta en marcha de la central después de una parada de 48 días, que ha sido más larga de lo normal, para realizar recarga del combustible y operaciones de mantenimiento. El hecho de que una central con el mantenimiento recién realizado sufra un accidente de este tipo pone de manifiesto el grado de deterioro que sufre la central, que ya tiene 27 años de funcionamiento, a pesar de que estaba diseñada en un principio para una vida de 25 años, y la irresponsabilidad del ministerio de Industria y del CSN al renovarle la licencia de funcionamiento en marzo de este mismo año por 10 años más.

Desde Tanquem Cofrents demandamos a Iberdrola, la compañía propietaria de la central, y al CSN transparencia absoluta sobre este accidente y las consecuencias que pueda tener para los trabajadores de la central y la población de su entorno, y reiteramos la exigencia del cierre inmediato de la central a causa de su peligrosidad y dado que existen sobradas fuentes alternativas para suplir su producción.

dimecres, 16 de novembre de 2011

"La Radioactivitat i la Salut", l'ABC de les nuclears

Quant de temps hem d'estar exposats a la radiació procedent de l'energia nuclear perquè aquesta afecte el nostre metabolisme? Què passa si sobrepassem la dosi màxima permesa? I què hem de fer si vivim prop d'una central nuclear i hi ha una fuga? Per a una entitat experta en la matèria com l'Observatori de l’Energia de Catalunya les respostes a aquestes qüestions són òbvies. Però per al comú de la població no ho són tant.


Per aquesta raó i per altres com la desinformació a què ens tenen acostumats els governs i els grups de poder, aquest organisme proenergies renovables ha editat La Radioactivitat i la Salut, un text d'11 pàgines dirigit als ciutadans del carrer que pretén resoldre de forma clara i concisa aquestes i altres incògnites sobre l'energia nuclear i els seus efectes sobre el planeta i els sers vius que hi habiten.


Perquè si els habitants de Cofrents (València), Ascó (Tarragona), Vandellós (Tarragona), Almaraz (Cáceres), Santa María de Garoña (Burgos) i Trillo (Guadalajara) i els seus veïns saberen que l'exposició a la radiació ionitzant pot provocar des de la malformació d'un fetus fins al càncer o la mort en menys de 15 dies, no apostarien per les centrals nuclears com a dispensadores d'energia. I perquè, si empreses com ara Endesa, Iberdrola o Nuclenor sotmeteren les instal.lacions nuclears que dirigeixen a proves d'estrés serioses i donaren compte dels resultats d'aquests exàmens, els mateixos ciutadans que donen suport a l'energia nuclear advocarien per energies respectuoses amb el medi ambient.La Radioactivitat i la Salut, el ABC de las nucleares


¿Cuánto tiempo debemos estar expuestos a la radiación procedente de la energía nuclear para que ésta afecte a nuestro metabolismo? ¿Qué pasa si sobrepasamos la dosis máxima permitida? Y ¿qué debemos hacer si vivimos cerca de una central nuclear y hay una fuga? Para una entidad experta en la materia como el Observatori de l’Energia de Catalunya las respuestas a estas cuestiones son obvias. Pero para el común de la población no lo son tanto.


Por esta razón y por otras como la desinformación a la que nos tienen acostumbrados los gobiernos y los grupos de poder, este organismo proenergías renovables ha editado La Radioactivitat i la Salut, un texto de 11 páginas dirigido a los ciudadanos de a pie que pretende resolver de forma clara y concisa éstas y otras incógnitas sobre la energía nuclear y sus efectos sobre el planeta y los seres vivos que habitan en él.


Porque si los habitantes de Cofrents (Valencia), Ascó (Tarragona), Vandellós (Tarragona), Almaraz (Cáceres), Santa María de Garoña (Burgos) y Trillo (Guadalajara) y sus vecinos supiesen que la exposición a la radiación ionizante puede provocar desde la malformación de un feto hasta el cáncer o la muerte en menos de 15 días, no apostarían por las centrales nucleares como dispensadoras de energía. Y porque, si empresas como Endesa, Iberdrola o Nuclenor sometiesen a pruebas de estrés serias a las instalaciones nucleares que dirigen y diesen cuenta de los resultados de estos exámenes, los mismos ciudadanos que apoyan la energía nuclear abogarían por energías respetuosas con el medio ambiente.