PODEMOS PRESCINDIR YA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES....HAZLO POSIBLE Y HAZ LO POSIBLE ¡ PASATE A LAS RENOVABLES!

dissabte, 31 de desembre de 2011

No al cementeri nuclear de Villar de Cañas

TANQUEM COFRENTS denuncia que la decisió d'instal·lar el cementeri nuclear en el municipi de Villar de Cañas (Conca), sense haver consensuat social i políticament un model de gestió d'aquests residus, el seu emplaçament i un pla de tancament proper de les centrals nuclears, significa incrementar l'amenaça que l'energia nuclear representa per a la societat i el medi ambient.

Amb aquesta decisió el Govern s'alinea de manera incondicional amb els interessos de la indústria nuclear i gira l'esquena a la majoria social, reflectida en totes les enquestes, que manifesta un rebuig explícit de l'energia nuclear.

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa els principals grups ecologistes, i també a sindicats i altres organitzacions de la societat civil valenciana, vol manifestar que la decisió del Govern del PP de situar l'abocador nuclear en el municipi de Villar de Cañas demostra un menyspreu cap als mecanismes i procediments de presa de decisió amb participació social que determina la Unió Europea equivalent a la que va mostrar en el seu moment el govern del PSOE. La decisió és un suport explícit a les companyies elèctriques propietàries de centrals nuclears perquè puguen allargar indefinidament el funcionament d'unes instal·lacions envellides, amb l'increment de riscos que implica per a la població i el medi ambient. A més, suposa, en la practica, un nova subvenció a les empreses nuclears, ja que en el moment en què aquests residus isquen de les centrals on es troben actualment, la seua gestió i els costos associats passaran a l'empresa pública Enresa.

Amb aquesta decisió, el govern Rajoy se situa en la direcció oposada a la que marquen diferents estats europeus com ara Alemanya, Bèlgica i Suïssa, que van acordar abandonar la tecnologia nuclear, i tanca la porta a l'increment de control d'aquesta tecnologia que estan practicant molts altres.

La generació indefinida de residus radioactius d'alta activitat és una de les amenaces més greus de la indústria nuclear. Des del moviment ecologista i social que s'ha oposat a les centrals nuclears sempre s'ha demanat que la redacció d'un pla consensuat de tancament proper en el temps de les centrals nuclears siga la condició prèvia per a abordar el problema d'aquests residus per la seua perillositat i l'amenaça que suposen tant en l'espai (dispersió de la radiació) com en el temps (la radioactivitat dura centenars de milers d'anys). Amb aquesta decisió, el volum de residus radioactius d'alta activitat que caldrà gestionar podria superar els 19.000 metres cúbics segons les xifres indicades pels organismes oficials.

Des de Tanquem Cofrents participarem i donarem el màxim suport a totes les activitats unitàries que es desenvolupen des de la societat civil i el teixit associatiu en contra d'aquesta decisió.

València, 30 de desembre de 2011


No al cementerio nuclear de Villar de Cañas

TANQUEM COFRENTS denuncia que la decisión de instalar el cementerio nuclear en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), sin haber consensuado social y políticamente un modelo de gestión de estos residuos, su emplazamiento y un plan de cierre cercano de las centrales nucleares, significa incrementar la amenaza que la energía nuclear representa para la sociedad y el medio ambiente.

Con esta decisión el Gobierno se alinea de manera incondicional con los intereses de la industria nuclear y da la espalda a la mayoría social, reflejada en todas las encuestas, que manifiesta un rechazo explícito de la energía nuclear.

La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a los principales grupos ecologistas, asi como sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, quiere manifestar que la decisión del Gobierno del PP de ubicar este basurero nuclear en el municipio de Villar de Cañas demuestra un desprecio hacia los mecanismos y procedimientos de toma de decisión con participación social que determina la Unión Europea equivalente a la que mostró en su día el gobierno del PSOE. La decisión es un apoyo explícito a las compañías eléctricas propietarias de centrales nucleares para que puedan alargar indefinidamente el funcionamiento de unas instalaciones envejecidas, con el incremento de riesgos que implica a la población y el medio ambiente. Además, supone, en la practica, un nueva subvención a las empresas nucleares, ya que en el momento en que estos residuos salgan de las centrales donde se encuentran actualmente, su gestión y los costes asociados pasaran a la empresa pública Enresa.

Con esta decisión, el gobierno Rajoy se sitúa en la dirección opuesta a la que marcan diferentes estados europeos como los de Alemania, Bélgica, Suiza, que acordaron abandonar el tecnología nuclear, y cierra la puerta al incremento de control de esta tecnología que están practicando muchos otros.

La generación indefinida de residuos radiactivos de alta actividad es una de las amenazas más graves de la industria nuclear. Desde el movimiento ecologista y social que se ha opuesto a las centrales nucleares siempre se ha pedido que la redacción de un plan consensuado de cierre cercano en el tiempo de las centrales nucleares sea la condición previa para abordar el problema de estos residuos por su peligrosidad y la amenaza que suponen tanto en el espacio (dispersión de la radiación) como en el tiempo (la radiactividad dura centenares de miles de años). Con esta decisión el volumen de residuos radiactivos de alta actividad a gestionar podría superar los 19.000 metros cúbicos en base a las cifras indicadas en los organismos oficiales.

Desde Tanquem Cofrents
, participaremos y daremos el máximo apoyo a todas las actividades unitarias que se desarrollen desde la sociedad civil y el tejido asociativo en contra de esta decisión.

Valencia, 30 de diciembre de 2011.

dimecres, 21 de desembre de 2011

Èxit de la I Jornada de Formació Antinuclear


La I Jornada de Formació Antinuclear va complir amb escreix el seu objectiu principal: oferir a les més de vint persones que van assistir a aquest esdeveniment les eines necessàries per a entendre l'entramat de la indústria i la tecnologia nuclear i poder desenvolupar, d'aquesta manera, un activisme antinuclear conseqüent.

Perquè José Juan Sanchis, Carlos Arribas i Carles Porcel, els tres ponents amb què va comptar aquesta activitat, no sols es van preocupar a explicar què és exactament una central nuclear, quins elements les componen i quin és el seu funcionament, sinó que també es van interessar a mostrar-nos amb detall l'esquelet de la planta de Cofrents i a desvelar-nos quins perills amaguen aquesta i altres instal·lacions nuclears i quines alternatives existeixen a l'energia que generen. I també ens van mostrar com ser més efectius en la transmissió dels nostres missatges.

Ens van parlar, per exemple, de les radiacions alfa, beta i gamma i ens van avançar que els seus efectes en el cos humà poden anar des del càncer de tiroide fins a la mort instantània.

Ens van desmuntar algunes de les teories que les elèctriques i institucions governamentals del nostre país s'encaboten a difondre i que presenten les centrals nuclears com a instal·lacions barates, segures i amb poc impacte mediambiental ateses les seues baixes emissions de CO2. I van desmentir aquestes fal·làcies amb arguments tan sòlids com l'explicació detallada del cicle complet de l'energia nuclear des que s'extrau l'urani de les mines i es tracta per al seu ús nuclear fins que el combustible i les centrals mateixes es converteixen en residus radioactius. I amb dades tan alarmants com aquesta: les piscines de combustible gastat se situen fora de l'edifici de contenció de les centrals sense cap protecció especial i poden arribar a emmagatzemar fins a 100 milions de curis de material radioactiu com en el cas de Cofrents (perquè ens fem una idea: es calcula que la bomba de Hiroshima va difondre 2000 curis i que l'accident de Txernòbil va emetre 2 milions de curis).

Ens van indicar que, a més de la poca seguretat de les plantes del nostre país, un dels principals perills de les centrals nuclears és la inexperiència dels treballadors externs que se sumen a tasques puntuals com ara la parada programada per a la recàrrega de combustible que va protagonitzar a finals de setembre la central de Cofrents.

I ens quedem amb la frase llançada per José Juan Sanchis: “Si arribe a casa i veig que de la meua banyera no para d'eixir aigua, no em pregunte amb què l'arreplegue, si amb un pal de fregar o amb un poal. La primera cosa que faig és tancar l'aixeta”. I açò és justament el que hem de fer amb les centrals nuclears, tancar-les i després trobar una solució per als residus que han generat.

Éxito de la I Jornada de Formación Antinuclear

La I Jornada de Formación Antinuclear cumplió con creces su objetivo principal: ofrecer a las más de veinte personas que asistieron a este evento las herramientas necesarias para entender el entramado de la industria y la tecnología nuclear y poder desarrollar, de esta forma, un activismo antinuclear consecuente.

Porque José Juan Sanchis, Carlos Arribas y Carles Porcel, los tres ponentes con los que contó esta actividad, no sólo se preocuparon en explicar qué es exactamente una central nuclear, qué elementos las componen y cúal es su funcionamiento, sino que también se interesaron en mostrarnos con detalle el esqueleto de la planta de Cofrentes y en desvelarnos qué peligros esconden ésta y otras instalaciones nucleares y qué alternativas existen a la energía que generan. Y también nos mostraron cómo ser más efectivos en la trasmisión de nuestros mensajes.

Nos hablaron, por ejemplo, de las radiaciones alfa, beta y gamma y nos avanzaron que sus efectos en el cuerpo humano pueden ir desde el cáncer de tiroides hasta la muerte instantánea.

Nos desmontaron algunas de las teorías que las eléctricas e instituciones gubernamentales de nuestro país se empeñan en difundir y que presentan a las centrales nucleares como instalaciones baratas, seguras y con poco impacto medioambiental dadas sus bajas emisiones de CO2. Y desmintieron estas falacias con argumentos tan sólidos como la explicación detallada del ciclo completo de la energía nuclear desde que se extrae el uranio de las minas y se trata para su uso nuclear hasta que el combustible y las mismas centrales se convierten en residuos radioactivos. Y con datos tan alarmantes como éste: las piscinas de combustible gastado se sitúan fuera del edificio de contención de las centrales sin ninguna protección especial y pueden llegar a almacenar hasta 100 millones de curios de material radiactivo como en el caso de Cofrentes (para que nos hagamos una idea: se calcula que la bomba de Hiroshima difundió 2000 curios y que el accidente de Chernobyl emitió 2 millones de curios).

Nos indicaron que, además de la poca seguridad de las plantas de nuestro país, uno de los principales peligros de las centrales nucleares es la inexperiencia de los trabajadores externos que se suman a tareas puntuales como la parada programada para recarga de combustible que protagonizó a finales de Septiembre la central de Cofrentes.

Y nos quedamos con la frase lanzada por José Juan Sanchis: “Si llego a casa y veo que de mi bañera no para de salir agua, no me pregunto con qué recojo el agua, si con un mocho o con un cubo. Lo primero que hago es cerrar el grifo”. Y esto es justamente lo que debemos hacer con las centrales nucleares, cerrarlas y después encontrar una solución para los residuos que han generado.

dilluns, 19 de desembre de 2011

Demanen al CSN que siga estricte en les proves de resistència de les nuclears

Un centenar de persones, representants de les organitzacions que componen la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear), s'ha concentrat avui davant de la seu del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per denunciar la falta de seguretat de les plantes espanyoles i demanar-li que siga estricte en les proves de resistència que han de superar les centrals nuclears. Aquestes proves van ser requerides pel Congrés dels Diputats a l'abril, i per la Comissió Europea al maig, després de la catàstrofe de Fukushima, que segueix sense control. Les conclusions finals han de ser enviades abans del 31 de desembre a la Comissió Europea.


Les proves de resistència han d'analitzar la resistència i grau de vulnerabilitat de les instal·lacions nuclears davant de possibles atacs terroristes i sabotatges o ciberatacs, els sistemes de contenció davant d'impacte d'aeronaus (per accident o atac terrorista) i els efectes del canvi climàtic de forma completa.


L'informe preliminar sobre les proves de resistència emés el 15 de setembre pel CSN no analitza els aspectes anteriors, però a més mostra que les centrals nuclears espanyoles tenen greus problemes de seguretat:


La central nuclear de Santa María de Garoña, és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3g, tal com ho exigeix ara el regulador [1], el risc d'inundació és molt alt en cas de ruptura de les preses que hi ha aigües amunt, el combustible nuclear gastat es troba significativament desprotegit en cas de pèrdua dels sistemes de refrigeració de la planta i falten mesures per a reduir les concentracions d'hidrogen amb risc d'explosió en la contenció del reactor.


La central nuclear d'Almaraz, és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3g, no hi ha sistema de monitorització sísmica en la central, hi ha un risc elevat d'inundació en el cas de ruptura d'una presa i s'ha demostrat la impossibilitat d'evacuar la calor residual en cas de pèrdua completa de subministrament de corrent altern que s'agreuja si el tall afecta les dues unitats simultàniament.


La central nuclear de Trillo és vulnerable a la inundació interna produïda per un terratrémol i falten mesures per a reduir la concentració d'hidrogen explosiu en la contenció del reactor.


La central nuclear d'Ascó és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3 g , té un risc molt elevat d'inundació en cas de ruptura de les preses aigües amunt, les inundacions podrien produir la pèrdua d'alimentació elèctrica externa, el regulador ha informat que l'operador ha fet una anàlisi incompleta de les amenaces combinades (per exemple un accident en la fàbrica de clor i la ruptura d'una presa produïts ambdós per un terratrémol o inundació) i falten mesures per a reduir la concentració d'hidrogen explosiu en la contenció del reactor.


La central nuclear de Vandellòs és vulnerable a incendis produïts en l'entorn exterior, falten mesures per a reduir la concentració d'hidrogen explosiu en la contenció del reactor i no té capacitat suficient per a mantenir la piscina de combustible nuclear gastat plena d'aigua en cas d'accident greu.


La central nuclear de Cofrents és incapaç de resistir terratrémols amb una acceleració horitzontal de 0.3 g , el regulador posa en dubte els plans de resposta de la central a potencials terratrémols, té greu risc d'inundació en cas de ruptura de preses aigües amunt o per precipitacions extremes i el temps és massa curt (11 hores) abans que l'aigua comence a bullir en la piscina de combustible nuclear gastat en el pitjor escenari avaluat.


Per tot això, la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), que agrupa a organitzacions mediambientals, sindicats i partits polítics, i que considera que l'energia nuclear és insegura, antieconòmica, insostenible i prescindible, demana al CSN que complisca amb el mandat del Parlament i que s'establisca un calendari de tancament progressiu de les centrals nuclears espanyoles, començant per les més antigues i insegures.


Notes

[1] El terratrémol de Lorca va tenir una acceleració horitzontal de 0,36 G .
Piden al CSN que sea estricto en las pruebas de resistencia de las nucleares

Un centenar de personas, representantes de las organizaciones que componen la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear) se ha concentrado hoy ante la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para denunciar la falta de seguridad de las plantas españolas y pedirle que sea estricto en las pruebas de resistencia que deben pasar las centrales nucleares. Estas pruebas fueron requeridas por el Congreso de los Diputados en abril, y por la Comisión Europea en mayo, tras la catástrofe de Fukushima, que sigue sin control. Las conclusiones finales deben ser enviadas antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea.

Las pruebas de resistencia deben analizar la resistencia y grado de vulnerabilidad de las instalaciones nucleares frente a posibles ataques terroristas y sabotajes o ciberataques, los sistemas de contención ante impacto de aeronaves (por accidente o ataque terrorista), y los efectos del cambio climático de forma completa.

El informe preliminar sobre las pruebas de resistencia emitido el 15 de septiembre por el CSN no analiza los aspectos anteriores, pero además muestra que las centrales nucleares españolas tienen graves problemas de seguridad:

La central nuclear de Santa María de Garoña, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g como el regulador exige ahora [1], el riesgo de inundación es muy alto en caso de rotura de las presas aguas arriba, el combustible nuclear gastado se encuentra significativamente desprotegido en caso de pérdida de los sistemas de refrigeración de la planta y faltan medidas para reducir las concentraciones de hidrógeno con riesgo de explosión en la contención del reactor.

La central nuclear de Almaráz, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g, no hay sistema de monitorización sísmica en la central, existe un riesgo elevado de inundación en el caso de rotura de una presa y esta probada la imposibilidad de evacuar el calor residual en caso de pérdida completa de suministro de corriente alterna que se agrava si el corte afecta a ambas unidades simultáneamente.

La central nuclear de Trillo, es vulnerable a la inundación interna producida por un terremoto y faltan medidas para reducir la concentración de hidrógeno explosivo en la contención del reactor.

La central nuclear de Ascó, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g, tiene un riesgo muy elevado de inundación en caso de rotura de las presas aguas arriba, las inundaciones podrían producir la pérdida de alimentación eléctrica externa, el regulador ha informado de que el operador ha hecho un análisis incompleto de las amenazas combinadas (por ejemplo un accidente en la fábrica de cloro y la rotura de una presa producidos ambos por un terremoto o inundación) y faltan medidas para reducir la concentración de hidrógeno explosivo en la contención del reactor.

La central nuclear de Vandellòs, es vulnerable a incendios producidos en el entorno exterior, faltan medidas para reducir la concentración de hidrógeno explosivo en la contención del reactor y no tiene capacidad suficiente para mantener la piscina de combustible nuclear gastado llena de agua en caso de accidente grave.

Central nuclear de Cofrentes, es incapaz de resistir terremotos con una aceleración horizontal de 0.3g, el regulador pone en cuestión los planes de respuesta de la central a potenciales terremotos, tiene grave riesgo de inundación en caso de rotura de presas aguas arriba o por precipitaciones extremas y el tiempo es demasiado corto (11 horas) antes de que el agua comience a hervir en la piscina de combustible nuclear gastado en el peor escenario evaluado.

Por todo ello, la Coordinador Estatal Antinuclear (CEAN) que agrupa a organizaciones medioambientales, sindicatos y partidos políticos; y que considera que la energía nuclear es insegura, antieconómica, insostenible y, prescindible, pide al CSN que cumpla con el mandato del Parlamento, y que se establezca un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas, comenzando por las más antiguas e inseguras.

Notas

[1] El terremoto de Lorca tuvo una aceleración horizontal de 0,36 G.
divendres, 9 de desembre de 2011

17 de Desembre: I Jornada de Formació Antinuclear


La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa els principals grups ecologistes del País Valencià, així com altres organitzacions de la societat civil valenciana organitza una jornada de formació sobre l'energia nuclear, per descomptat des d'un punt de vista crític. Aquesta jornada és gratuïta i està oberta a qualsevol persona interessada, però aquesta està especialment dirigida a persones que vulguen implicar-se en l'activisme antinuclear, amb l'objectiu de donar-los informació i eines per a la realització d'aquesta activitat. No es donarà material per escrit, per la qual cosa es recomana portar paper i bolígraf per prendre apunts. No obstant això, també es recomana portar una memòria USB a fi de fer-se còpies de les presentacions que s'utilitzaran en aquestes jornades. Tot i que la inscripció és gratuïta, es recomana inscriure's enviant un correu a l'adreça tanquemcofrents@gmail.com per poder fer una previsió d'assistents i poder adequar el local al nombre de participants. No està prevista l'organització del dinar, però una vegada allà i en funció dels participants, es pot veure com dinar junts. L'estructura de la jornada és una sèrie de xerrades, seguides cada una per un temps per a dubtes, debat, etc.


17 de Diciembre: I Jornada de Formación Antinuclear


La plataforma Tanquem Cofrents, que agrupa a los principales grupos ecologistas del País Valenciano, así como otras organizaciones de la sociedad civil valenciana organiza una jornada de formación sobre la energía nuclear, por supuesto desde un punto de vista crítico. Esta jornada es gratuita y esta abierta a cualquier persona interesada, pero esta especialmente dirigida a personas que quieran implicarse en el activismo antinuclear, con el objetivo de darles información y herramientas para la realización de esta actividad. No se va a dar material por escrito, por lo que se recomienda traer papel y boligráfo para tomar apuntes. Sin embargo, también se recomienda traer una memoria USB para poder hacerse copias de las presentaciones que se utilizarán en estas jornadas. Aunque la inscripción es gratuita se recomienda inscribirse enviando un correo a la dirección tanquemcofrents@gmail.com para poder hacer una previsión de asistentes y poder adecuar el local al número de participantes. No esta prevista la organización de la comida, pero una vez allí, y en función de los participantes se puede ver como comer juntos. La estructura de la jornada es una serie de charlas, seguidas cada una por un tiempo para dudas, debate, etc.